Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Cells and Range ( Ô và vùng dữ liệu)

Range là một trong những đối tượng được sử dụng nhiều nhất trong khi tự động hóa bất kỳ tác vụ nào với VBA . Chúng ta dùng tham chiếu đến các Range khác nhau trong một Worksheet và thực hiện các hoạt động khác nhau trên Range. Range có các thuộc tính và các phương thức khác nhau để xử lý các đối tượng của Range .Đối tượng Range cũng là đại diện của một cell (hoặc cells) trên Worksheet.

Ví dụ về đối tượng RangeĐối tượng Cells

Thay vì Range, bạn có thể sử dụng Cells. Sử dụng Cells đặc biệt hữu ích khi bạn muốn lặp qua các ranges.
Ví dụ về Cell

Khai báo một đối tương range
Sub rangesample2()
Dim rangeObj As Range
Set rangeObj = Range("B2:C4")
 rangeObj .Value = 2020
End Sub
Các phương thức sử dụng trong Range


Vi dụ về phương thức Select trong đối tượng Range

Dim rangeObj As Range
Set rangeObj = Range("A1:C4")

rangeObj.Select

Các phương thúc khác cũng tương tự. 

Các thuộc tính của đối tượng Range


Ví dụ về thuộc tính về Row.
Dim rangeObj As Range
Set rangeObj = Range("A1:C4")

rangeObj.Rows(3).Select


Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.