Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Do-While, Do-Util ( Vòng lặp Do-While, Do-Until)

1. Vòng lặp Do-While

Vòng lặp Do-While trong VBA được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần khi điều kiện là True. Điều kiện có thể được kiểm tra ở đầu vòng lặp hoặc ở cuối vòng lặp.

Cú pháp : Kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp


Do
   [statement 1]
   [statement 2]
   ...
   [statement l]
   [Exit Do]
   [statement m]
   ...
   [statement n]
Loop While condition

Ví dụ :


Cú pháp: kiểm tra điều kiện ở đầu vòng lặp

Do While condition
   [statement 1]
   [statement 2]
   ...
   [statement l]
   [Exit Do]
   [statement m]
   ...
   [statement n]
Loop

Ví dụ:2. Vòng lặp Do-Until

Vòng lặp Do-Until trong VBA được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần khi điều kiện là False. Điều kiện có thể được kiểm tra ở đầu vòng lặp hoặc ở cuối vòng lặp.


Cú pháp: kiểm tra điều kiện ở cuối vòng lặp

Do
   [statement 1]
   [statement 2]
   ...
   [statement l]
   [Exit Do]
   [statement m]
   ...
   [statement n]
Loop Until condition

Ví dụ


Cú pháp: kiểm tra điều kiện ở đầu vòng lặp

Do Until condition
   [statement 1]
   [statement 2]
   ...
   [statement l]
   [Exit Do]
   [statement m]
   ...
   [statement n]
Loop

Ví dụ
Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.