While-Wend ( Vòng lặp While-Wend)

Vòng lặp While-Wend trong VBA được sử dụng để lặp một phần của chương trình một vài lần. Nếu điều kiện là True, tất cả các câu lệnh được thực hiện cho đến khi gặp từ khóa Wend. Nếu điều kiện là False, vòng lặp sẽ thoát và nhảy tới câu lệnh tiếp theo sau từ khoá Wend.

Cú pháp :


While (condition)
    ' Khối lệnh được lặp lại
    ' cho đến khi condition = False
Wend

Ví dụ


Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.