For, For each ( Vòng lặp For & For-Each)

1. Vòng lặp For

Vòng lặp for trong VBA được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Nếu số lần lặp là cố định thì vòng lặp for được khuyến khích sử dụng, còn nếu số lần lặp không cố định thì nên sử dụng vòng lặp while hoặc do while.

Cú pháp:


For counter = start To end [Step stepcount]
   [statement 1]
   [statement 2]
   ....
   [statement 10]
   [Exit For]
   [statement 11]
   [statement 22]
   ....
   [statement n]
Next


[Step stepcount] là tùy chọn, và rất hữu ích khi chúng ta cần đếm lùi từ dòng cuối cùng lên trên. Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu các trường hợp sử dụng vòng lặp for trong VBA.
Ví du 1.
Ví dụ 2

Vi dụ 3

2. Vòng lặp For-Each

Vòng lặp For Each trong VBA được sử dụng để thực hiện một câu lệnh hoặc một nhóm các câu lệnh cho mỗi phần tử của một mảng hoặc một collection.

Cú pháp:

For Each element In Group
   [statement 1]
   [statement 2]
   ....
   [statement 10]
   [Exit For]
   [statement 11]
   [statement 12]
   [statement n]
Next

Ví dụ


VBA, Excel Myself

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.