Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Select Case ( Mệnh đề Seclect , Case)

Mệnh đề Select-Case trong VBA được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện.
Khi chúng ta muốn thực hiện một nhóm các câu lệnh tùy thuộc vào một giá trị của một biểu thức, thì Select-Case sẽ được sử dụng. Mỗi giá trị được gọi là Case. Câu lệnh Case Else được thực thi nếu biểu thức kiểm tra không khớp với bất kỳ trường hợp nào được chỉ định bởi người dùng. Case Else là một câu lệnh tùy chọn trong mệnh đề Select-Case, tuy nhiên, nó là tốt hơn khi luôn luôn có một câu lệnh Case Else.
Cú pháp :
Select Case expression
   Case expressionlist1
      statement1
      statement2
      ....
   Case expressionlist2
      statement1
      statement2
      ....
   Case expressionlistn
      statement1
      statement2
      ....
   Case Else
      elsestatement1
      elsestatement2
      ....
End Select

Ví dụ về Select case :Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.