IF THEN ELSE ( Mệnh đề IF, ELSE)

Mệnh đề if-else trong VBA được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Mệnh đề này trả về giá trị True hoặc False

1. Mệnh đề IF

Mệnh đề if được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Khối lệnh sau if được thực thi nếu giá trị của điều kiện là True

Cú pháp

IF ( điều kiện) then
End IF


Ví dụ về mệnh đề IF


2. Mệnh đề if-else

Mệnh đề if-else cũng kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Nếu giá trị điều kiện là True thì chỉ có khối lệnh sau if sẽ được thực hiện, nếu là False thì chỉ có khối lệnh sau else được thực hiện.
Cú pháp :
IF ( điều kiện) then
Nếu ĐK thỏa mãn ( true)
ELSE
Nếu đk không thỏa mãn ( false)
END IF
Chúng ta sẽ tiếp tục với ví du về câu hỏi bạn có muốn đi chơi không ?

3. Mệnh đề if-elseif-else

Mệnh đề if-elseif-else cũng kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Nếu giá trị điều kiện if là True thì chỉ có khối lệnh sau if sẽ được thực hiện. Nếu giá trị điều kiện ifelse nào là True thì chỉ có khối lệnh sau elseif đó sẽ được thực hiện… Nếu tất cả điều kiện của if và elseif là False thì chỉ có khối lệnh sau else sẽ được thực hiện.
Cú pháp:
IF ( điều kiện  1) then
     đk 1 đúng ( true)
ELSEIF ( đk 2) then
      đk thỏa mãn ( true)
ELSEIF ( đk n) then
      đk thỏa mãn ( true)
ELSE
     đk không thỏa mãn ( false)
End IF


Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.