Cùng nhau mở rộng chân trời kiến thức Chia sẻ để thấu hiểu!

Worksheets ( thao tác với worksheet)Worksheet trong Excel VBA là một trong những đối tượng được sử dụng thường xuyên nhất trong khi tự động hoá các tác vụ với VBA.

Đối tượng Worksheet đại diện cho các sheet trong Workbook, tức là mỗi Workbook chứa một hoặc nhiều Worksheet.
Các phương thức của đối tượng Worksheet

Dưới đây là các phương thức được sử dụng thường xuyên của đối tượng Worksheet trong VBA:


Phương thứcMô tả

Activate >> Để kích hoạt một Worksheet.
Calculate >> Để làm mới tất cả tính toán trong một Worksheet.
Copy >> Để copy một Worksheet.
Delete >> Để xóa một Worksheet.
Move >> Để di chuyển một Worksheet.
Select >> Để chọn một Worksheet.

Phương thức Activate
Phương thức Activate của đối tượng Worksheet trong VBA được sử dụng để kích hoạt một Worksheet cụ thể của một Workbook đang được kích hoạt.
Tại sao chúng ta cần phải kích hoạt một Worksheet bằng VBA?

Khi chúng ta phải xử lý nhiều Worksheet (sheet trong một Workbook) và bạn muốn đọc hoặc ghi vào một Worksheet (sheet) cụ thể thì bạn phải kích hoạt Worksheet đó.
Cú pháp:

Worksheets(“Worksheet Name”).Activate ' Or Worksheets(“Worksheet Index”).Activate

Áp dụng cú pháp trên bạn sẽ kích hoạt được đối tượng Worksheet cụ thể của một Workbook đang được kích hoạt.

Ví dụ 1: Activate Worksheet trong VBA với tên của Worksheet

Sub ActiveWorksheetExample1()
' sử dụng tên của một Worksheet
Worksheets("data").Activate
'Or
Sheets("data").Activate
End Sub


Ví dụ 2: Activate Worksheet trong VBA với chỉ số của Worksheet

Sub ActiveWorksheetExample1()
' sử dụng tên của một Worksheet
Worksheets(2).Activate
'Or
Sheets(2).Activate
End Sub


Khi bạn phải làm việc với nhiều Workshet (nhiều sheet), mỗi Workbook có nhiều Worksheet. Bạn phải sử dụng phương thức Activate với hết Workshet này đến Workshet khác để đọc hoặc ghi dữ liệu từ chúng, điều này có thể dẫn đến mã rối rắm, khó hiểu khiến bạn lúng túng.
Để giải quyết vấn đề trên, có một giải pháp cho bạn đó là với mỗi Worksheet bạn tạo ra một biến tham chiếu. Sau đó, bất cứ khi nào muốn sử dụng (Activate) Worksheet nào bạn chỉ cần tham chiếu đến biến tương ứng.

Sub vidu3()
' khai báo đối tượng wb
Dim wb As Workbook
' khai báo đối tượng ws
Dim wsInput As Worksheet
Dim wsOutput As Worksheet

' gán wb cho active Workbook
Set wb = Application.ActiveWorkbook

' gán wsInput cho đối tượng Worksheet có tên "input"
Set wsInput = wb.Sheets("input")
' gán wsOutput cho đối tượng Worksheet có tên "output"
Set wsOutput = wb.Sheets("output")
End Sub

Phương thức Copy


Phương thức Copy của đối tượng Worksheet trong VBA được sử dụng để sao chép một Worksheet từ vị trí này sang ví trí khác trong cùng một Workbook hoặc Workbook đang tồn tại hoặc Workbook mới khác.
Cú pháp:

Sheets(“Worksheet Number”).Copy([Before], [After])

Ví dụ 1: Copy Worksheet trong VBA với Before

Ví dụ sau sao chép sheet "Sheet3" tới vị trí trước sheet đầu tiên trong cùng Workbook. Trường hợp '1' đại diện cho số chỉ mục Worksheet đầu tiên.

Sub CopySheet_Beginning1()
Worksheets("Sheet3").Copy Before:=Worksheets(1)
End Sub


Ví dụ trên, chúng ta sao chép worksheet đang hoạt động đến vị trí đầu tiên trong cùng Workbook.

Sub CopySheet_Beginning2()
ActiveSheet.Copy Before:=Worksheets(1)
End Sub

Ví dụ 2: Copy Worksheet trong VBA với After

Ví dụ sau sao chép sheet "Sheet3" tới vị trí trước sheet cuối cùng trong cùng Workbook. Trường hợp Worksheets.Count đại diện cho số chỉ mục Worksheet cuối cùng.

Sub CopySheet_Ending1()
Worksheets("Sheet3").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
End Sub


Ví dụ trên, chúng ta sao chép worksheet đang hoạt động đến vị trí cuối cùng trong cùng Workbook.

Sub CopySheet_Ending2()
ActiveSheet.Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
End Sub


Phương thức Delete

Phương thức Delete của đối tượng Worksheet trong VBA được sử dụng để xóa sheet khỏi Workbook (file Excel). Khi bạn gọi phương thức Delete để xóa một sheet, nó sẽ hiển thị hộp thoại nhắc người dùng xác nhận việc xóa theo mặc định. Nếu bạn click vào nút Delete trên hộp thoại thì nó sẽ xóa sheet. Nó trả về giá trị Boolean. Điều đó có nghĩa là hộp thoại sẽ xuất hiện với hai tùy chọn. Đó là Cancel (False) hoặc Delete (True).
Cú pháp:

Worksheets(“Sheet Name”).Delete

Ví dụ 1: Xóa Worksheet trong VBA

Ví dụ sau xóa sheet có tên "Sheet2" từ một Workbook.

Sub DeleteSheetExample1()
Sheets("Sheet2").Delete
' or
Sheet2.Delete
End Sub


Ví dụ trên, sẽ hiển thị hộp thoại Excel và thông báo xác nhận tới người dùng để xóa "Sheet2".
Ví dụ 2: Xóa Worksheet trong VBA

Sub DeleteSheetExample1()
ActiveSheet.Delete
End Sub

Ví dụ trên, chúng ta thực hiện xóa đối tượng Worksheet đang hoạt động từ một Workbook bằng cách sử dụng phương thức Delete của đối tượng Worksheet.
Ví dụ 3: Xóa Worksheet trong VBA - không hiển thị alert

Sub DeleteSheetExample1()
Application.DisplayAlerts = False
Sheets("Sheet2").Delete
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Ví dụ trên, xóa "Sheet2" nhưng KHÔNG hiển thị hộp thoại Excel thông báo xác nhận tới người dùng.

Đăng nhận xét

[blogger][facebook]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.